Gust Detienne

Advocaat / Bemiddelaar

Voorstelling

Advocaat Gust Detienne staat voor een persoonlijke en kwalitatieve behandeling van uw zaak. Hij is vooral actief in het aansprakelijkheids- en het verzekeringsrecht, het strafrecht en het bouwrecht.


Gust is advocaat aan de balie van Leuven sinds 2007. Hij begon zijn carrière bij het advocatenkantoor Nelissen Grade waar hij zich specialiseerde in het verkeersrecht, het verkeersstrafrecht en de begroting van lichamelijke schade. In 2015 startte hij zijn eigen kantoor. Gust treedt op voor particulieren, ondernemingen, verzekerings­maatschappijen en verzekeringsmakelaars.


Vertrouwen, bereikbaarheid, goede communicatie én resultaatgerichte oplossingen staan hierbij centraal. Advocaat Gust Detienne verleent advies, streeft naar een minnelijke regeling als het kan en gaat steeds tot het uiterste wanneer een procedure noodzakelijk is.


Gust is ook actief als bemiddelaar en werd erkend door de Federale Bemiddelings­commissie als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.


Indien u vragen hebt, kunt u steeds telefonisch of per e-mail contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek en een eerste advies.

Gust Detienne (° 1983 – Leuven)

 • KUL Master in de rechten 2006
 • ULB Diplome d’études spécialicées en droit international public 2007
 • Erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken 2015
 • Houder van het getuigschrift Cassatieprocedure in Strafzaken sinds 2016

Talen: Nederlands, Frans, Engels


Materies

Aansprakelijksheids- en verzekeringsrecht

Iedereen wordt wel eens geconfronteerd met de gevolgen van een ongeval of een schadegeval. Op dat ogenblik zijn een correct advies en de juiste bijstand van groot belang. Advocaat Gust Detienne verleent advies en staat u bij in procedures over volgende onderwerpen:

Verkeer
bepalen van aansprakelijkheid
vergoeding zwakke weggebruiker
tussenkomst Waarborgfonds bij niet-verzekering
aansprakelijkheid wegbeheerder
geschillen omtrent verzekeringsdekking
Letselschade
opvolging en advies bij medische expertises
opstellen van en verweer tegen schadeclaims (begroting schade bij overlijden, begroting materiële-, lichamelijke- en vermogensschade)
Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
medische aansprakelijkheid (tussenkomst Fonds voor Medische Ongevallen, medische fout, schending patiëntenrechten …)
arbeidsongevallen
productaansprakelijkheid
beroepsaansprakelijkheid
aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden
BA-uitbating
milieuschade
Verzekeringsgeschillen
dekking, uitsluiting
regres, verhaal
omnium
rechtsbijstand
gewaarborgd inkomen
brand
Strafrecht en verkeersstrafrecht
Strafrecht

Advocaat Gust Detienne verleent advies en bijstand voor inverdenkinggestelden en beklaagden op alle strafrechtelijke niveaus:

 • bijstand bij politieverhoor
 • verhoor door de onderzoeksrechter
 • verdediging voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling
 • verdediging voor de correctionele rechtbank en het hof van beroep
 • cassatieberoep
 • strafbemiddeling
 • strafuitvoering

Ook slachtoffers van misdrijven worden gepast begeleid doorheen het strafproces. Gust verdedigt uw belangen als burgerlijke partij en zorgt er ook voor dat de door u geleden schade vergoed wordt.

Verkeersstrafrecht

Advocaat Gust Detienne is een expert in procedures voor de politierechtbank:

 • bijstand bij politieverhoor
 • verhoor door de onderzoeksrechter
 • verdediging voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling
 • verdediging voor de correctionele rechtbank en het hof van beroep
 • cassatieberoep
 • strafbemiddeling
 • strafuitvoering

Ook hier kunnen slachtoffers van verkeersongevallen rekenen op een gepaste begeleiding doorheen het hele strafproces en staat Gust garant voor een correcte begroting van de door u geleden schade.

Bouwrecht

Elk bouwproject kent zijn geschillen. Denk aan: overschrijding bouwtijd, meer- en minderwerk, meerkosten, problemen met de oplevering, verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, opschorting van werken, onbetaalde facturen, verzekeringsproblemen.

Advocaat Gust Detienne verleent advies en bijstand aan bouwheren, architecten, ingenieurs, aannemers, onderaannemers en toeleveranciers. Daarnaast begeleidt hij u bij het opstellen en afsluiten van bouwovereenkomsten, aannemings- en architectenovereenkomsten en bij het afsluiten van de juiste verzekeringen.

Zodra er zich een geschil voordoet, wordt getracht zo snel mogelijk een oplossing te vinden zonder dat het hele bouwproces geblokkeerd wordt. Gust staat u bij in geval van minnelijke of gerechtelijke expertise, bij onderhandelingen, bemiddelingen en procedures.

Bemiddeling

Gust Detienne is erkend bemiddelaar in burgerlijke en commerciële zaken. Dankzij zijn ruime ervaring is hij ook uitstekend geplaatst om cliënten bij te staan als advocaat in het kader van een bemiddeling.

Bemiddeling is een opkomende en alternatieve manier van geschillenbeslechting. Het doel? Onzekere, dure en lange gerechtelijke procedures vermijden.

Bij bemiddeling trachten de partijen om zelf en onder leiding van een neutrale bemiddelaar tot een oplossing te komen. Zij houden zo controle over de oplossing van het geschil. Ze bepalen zelf welke toegevingen ze willen maken en met welke belangen (ook niet-juridische) er rekening moet worden gehouden.

De bemiddelaar luistert naar alle standpunten. Hij zal de partijen helpen om de situatie te analyseren, de communicatie te structureren en het vertrouwen te herstellen. Hij zal ook samen met alle betrokkenen streven naar een win-winsituatie waarbij - anders dan bij een gerechtelijke procedure - creatieve oplossingen mogelijk zijn.

Bemiddeling heeft nog een ander belangrijk voordeel: dat van vertrouwelijkheid. Meegedeelde informatie kan later niet tegen een partij gebruikt worden. Op die manier wordt imagoschade vermeden en blijven (commerciële) relaties gevrijwaard.

De oplossing die de partijen overeenkomen, wordt vastgelegd in een akkoord en kan zo nodig gehomologeerd worden door de rechtbank.

Een bemiddeling leidt vaak op korte termijn tot resultaat, wat maakt dat een bemiddeling bijna altijd goedkoper is dan een procedure.

Bemiddeling is dan ook een zeer efficiënte manier van geschillenbeslechting. Indien een akkoord niet mogelijk blijkt, kan nadien ook nog steeds een gerechtelijke procedure worden opgestart. Partijen hebben bijgevolg weinig te verliezen bij een bemiddeling.

Gust bemiddelt onder meer bij:

geschillen tussen kopers, verkopers en mede-eigenaars; geschillen tussen bouwheren, aannemers en onderaannemers; geschillen tussen buren; geschillen tussen huurders en verhuurders; geschillen tussen en met ondernemingen en handelspartners; geschillen tussen zakenpartners, bestuurders en aandeelhouders; geschillen met financiële instellingen; geschillen binnen familieondernemingen; geschillen met verzekeraars, verzekeringsmakelaars en verzekerden…

Federale Overheidsdienst Justitie - Bemiddeling
mediation-justice.be
Brochure FOD Justitie - De Bemiddeling
Bemiddeling_tcm265-138421.pdf

Andere materies


Hebt u nog vragen over andere materies?
Neem dan gerust contact op. Gust biedt voor al uw juridische problemen een oplossing op maat.

Tarieven

Ereloon

Over het gehanteerde ereloon worden steeds duidelijke afspraken gemaakt bij de aanvang van een dossier. Op die manier komt u bij de afsluiting ervan niet voor onverwachte verrassingen te staan.


Het ereloon wordt doorgaans begroot op basis van een uurtarief. Dit tarief varieert afhankelijk van de aard en complexiteit van de zaak. Er wordt ook rekening gehouden met het belang van de zaak, het hoogdringend karakter ervan en/of met het behaalde resultaat. Het uurtarief is exclusief 21% btw (behoudens vrijstelling) en exclusief algemene kantoorkosten en specifieke dossier­kosten.


In functie van de aard van het dossier kan het ereloon ook begroot worden op een vast bedrag.


In geval van regelmatige samenwerking kan er ook steeds een tarief op maat worden afgesproken.


Kosten

De kosten worden aangerekend als een vergoeding voor de algemene kantoor­kosten. Deze worden forfaitair begroot op een percentage van het ereloon. Dit percentage kan variëren afhankelijk van de aard van het dossier. Specifieke kosten worden apart aangerekend.


Advocaat Gust Detienne is gerechtigd een voorschot (provisie) te vragen alvorens prestaties te leveren. Geleverde prestaties en blootgestelde kosten worden periodiek gefactureerd. Op verzoek van de cliënt kan er een tussentijdse staat van erelonen en kosten worden opgesteld.Rechtsbijstand

Afhankelijk van uw verzekerings­portefeuille en de aard van het dossier beschikt u mogelijks over een rechts­bijstands­verzekering die het ereloon en de kosten van een advocaat volledig dekt.


In geval van twijfel of discussie met uw verzekeraar, kunt u steeds contact opnemen om uw verzekeringspolis(sen) te laten nakijken.


Voorwaarden

Bekijk hier de algemene voorwaarden
Bekijk hier de wettelijke bepalingen

Contact

Tervuursesteenweg 133/2
3001 Leuven
T 0486/99.46.23
T 016/90.10.11
F 016/90.10.12

Mail